Điều khoản sử dụng

Chú ý :

- Nguyên cấm các hành vi xem chán xong không chịu mua gì ủng hộ.

- Các tài khoản có dấu hiệu mua hàng số lượng lớn sẽ được nhận nhiều ưu đãi lớn.

Attention :

- Nguyen bans the behavior of watching boredom and refuses to buy anything to support.

- Accounts with signs of bulk purchase will receive many great incentives.